Przemysł chemiczny w Polsce

Instytut Przemysłu Organicznego

Instytut Przemysłu Organicznego

ul. Annopol 6
03-236 Warszawa
+ 48 22 811 12 31
+ 48 22 811 07 99
E-mail: ipo@ipo.waw.pl
www: www.ipo.waw.pl

IPO prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, zbrojeniowego i górnictwa. Opracowujemy technologie wytwarzania substancji biologicznie czynnych form użytkowych środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych. Zajmujemy się opracowywaniem technologii wytwarzania wyrobów zawierających materiały wybuchowe i ich zastosowaniem. Realizujemy kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego w przemyśle chemicznym. Prowadzimy działalność zgodnie z ISO 9001 oraz AQAP. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze, pracujące w systemie ISO/IEC 17025 oraz zgodnie z zasadami DPL.


Główne obszary działalności:

Prace badawczo - rozwojowe w zakresie chemii i technologii środków ochrony roślin, produktów biobójczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, preparatów do higieny sanitarnej, chemikaliów specjalnych i półproduktów.

Prace badawczo - rozwojowe w zakresie chemii i technologii materiałów wybuchowych kruszących, miotających i pirotechnicznych oraz badania balistyczne stałych paliw rakietowych.

Bezpieczeństwo chemiczne związane z produkcją, magazynowaniem, obrotem i stosowaniem chemikaliów (REACH, CLP), w tym klasyfikacja towarów niebezpiecznych w transporcie wg. ADR i RID.

Ochrona przed zagrożeniami elektryczności statycznej.

Badania właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych (DPL, ISO/IEC 17025).

Badania właściwości fizykochemicznych form użytkowych środków ochrony roślin i produktów biobójczych (DPL, ISO/IEC 17025).

Analiza produktów technicznych: testy identyfikacyjne, badania pięcioszarżowe (DPL).

Oznaczanie pozostałości związków organicznych w różnych matrycach (DPL).

Badania aktywności produktów biobójczych (DPL).

Doradztwo dot. rejestracji produktów biobójczych, środków ochrony roślin i substancji chemicznych zgodnie z REACH.